Leige

Plantekning av Lemstova

Ein kan leige Lemstova og Rosemålarverkstaden til arrangement
Der er dekketøy til ca 60 personar, men skal alle sitje i same rom ved bord er det plass til opp til 36 – 38 personar.

Prisar som gjeld frå 1. september 2023:

Eldhuset inntil enn 4 timar – kr 500

Eldhuset meir enn 4 timar – kr 800

Heile 1. etasje inntil 4 timar – kr 1000

Heile 1. etasje meir enn 4 timar – kr 2000

Rosemålarverkstaden inntil 4 timar – kr 400

Rosemålarverkstaden meir enn 4 timar – kr 600

For tilkomst dagen før (til pynting og klargjering) kjem eit tillegg på kr  500

Leigetakarar kan nytte garderoben på loftet.

Alle arrangement skal vere avslutta seinast kl. 24.00.

Ver merksam på at det er begrensa mogelegheiter for køyring til, og parkering på, det historiske tunet. Parkering for rørslehemma og tenestekøyring (vareleveransar m.m.) skal prioriterast framfor anna parkering.

For kontakt angåande leige av huset og reglar i samband med leige:

Torolf Juvik  – telefon 949 71 690 eller e-post til thjuvik@online.no

Lemstova kan elles stillast til disposisjon for barnehagar, skular og andre undervisingsføremål  etter nærare avtale

Ope hus på Lyngheim